Ochrona danych osobowych

Informacja o Administratorze Pana/Pani danych osobowych

 
W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny, wskazujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Media Broker Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (KRS: 0000705533, NIP: 5213803659, REGON: 368836710), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „Administrator”).
 
Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@mediabrokergroup.pl
 
Ponadto mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.mediabrokergroup.pl
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi pracownicy, podmioty współpracujące z Media Broker Group Sp. z o.o., partnerzy handlowi, oraz podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe.
 
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
 1. jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo bezpośrednio z Media Broker Group Sp. z o.o. lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
 2. jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo korzystając z pośrednictwa Media Broker Group Sp. z o.o. ub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Media Broker Group Sp. z o.o. w celach:
• statystycznych,
• badania satysfakcji klienta,
• dochodzenia roszczeń;
• marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych
(np. ofert produktów i usług Media Broker Group Sp. z o.o. oraz podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego względem interesu Media Broker Group Sp. z o.o.)
 1. związanych z inną działalnością marketingową Media Broker Group Sp. z o.o. i podmiotów z nim współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;
 2. podatkowych oraz rachunkowych.
 
Państwa dane mogą być przekazywane i przetwarzane w celach, o którym mowa powyżej, również przez podmioty współpracujące z Media Broker Group Sp. z o.o., i niektórych jej partnerów handlowych.
Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Informujemy także, że Administrator podejmuje wszelkie starania i dokłada należytej staranności, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.
 
Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie mogą Państwa wycofać zgodę, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych złożoną Media Broker Group Sp. z o.o. W takim przypadku Państwa dane nie będą przetwarzane przez Media Broker Group Sp. z o.o. oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.
 2. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Media Broker Group Sp. z o.o.
 4. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych.
 5. Prawo do żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych.
 6. Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Państwa danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Może Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail biuro@mediabrokergroup.pl
Podanie przez Państwa danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy – innych danych, jest warunkiem jej zawarcia.
Ich podanie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez Media Broker Group Sp. z o.o. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.